บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับงาน การประชุมและสัมมนา
ทั้งภายในและนอกสถานที่อำนวยความสะดวกการใช้งานเครื่องเสียง ในงานต่าง ควบคุมดูแล งานระบบไฟแสงสีงานการแสดงอำนวยความสะดวกการใช้งานห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ
Services
การบริการงานในด้านต่างๆ
Staff
บุคลากรในการทำงานของศูนย์เทคโนโลยีการสึกษา
System
ซ่อมบำรุง แก้ไข ให้คำปรึกษา ดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา